top of page
Hoàn Thành Chương Trình Đơn Giản Với Bốn Bước
CHƯƠNG TRÌNH DÀNH CHO SINH VIÊN VN/USA
apply.png
NỘP ĐƠN
upload.png
BẢNG ĐIỂM
pay2.png
LỆ PHÍ
homework2.png
CÁC LỚP HỌC
apply.png
Ghi Danh Nhập Học Hôm Nay Để Hoàn Thành Chương Trình Học
Bước đầu tiên để trở thành sinh viên trường bạn cần hoàn tất bộ hồ sơ nhập học.
 
Bộ hồ sơ nhập học và thông tin của REAP-TXUT cho niên học đến sinh viên cần đọc và làm theo chỉ dẫn.
 
VN Apply
upload.png
Gửi đến trường Bản Điểm, Hồ sơ Cá nhân và các Hồ sơ khác
Khi nộp đơn, nếu sinh viên chưa tải lên các hồ sơ cần gửi về trường. Xin tải lên các hồ sơ nơi đây.
Nếu sinh viên cần thư yêu cầu trường mình đã học để gửi bản điểm đến REAP/TXUT, xin tải thư yêu cầu này và gửi đến trường.
VN Transcripts
pay2.png
Lệ Phí Đơn Xin Nhập Học và Lệ Phí Công Nghệ
Sau khi hoàn tất thủ tục nhập học, sinh viên cần trả lệ phí kèm theo.
$100 cho Lệ Phí Đơn Xin Nhập Học và Lệ Phí Công Nghệ. Lệ phí này đóng một lần cho mỗi năm học, và không hoàn trả. Xem các lệ phí khác tại trang này.
VN Payment
homework2.png
Đóng Học Phí Cho Các Lớp Học
(10 Môn cho một Niên Học)
10 lớp cho một niên học. Sinh viên sẽ theo học một tháng một môn học trong 10 tháng
VN Classes
bottom of page