top of page

Phí Thanh Toán

VNUSA PROGRAM ONLY!

REAP-TXUT Phí Thanh Toán

online-ccard.png

Thanh Toán Học Phí có thể được thực hiện bằng cách truy cập globalreap.org/tuitionvn

Phí Được Chấp Nhận Bao Gồm:

 • $100  Phí Ghi Danh Hằng Năm

 • $225  Chứng Chỉ Tương Đương Bằng Tốt Nghiệp

 • $300 Phí Tín Chỉ

 • $300 Hoàn Thành Môn Đồ Hóa CS

 • $350 Tín Chỉ Kinh Nghiệm Đời Sống Hầu Việc Chúa

 • $10   Yêu Cầu Bảng Điểm 

 • $5     Bản Sao Bổ Sung Bảng Điểm 

 • $125  Phí Tốt Nghiệp Năm 1, 2, 3 

 • $125  Phí Tốt Nghiệp Cử Nhân 

 • $150  Phí Tốt Nghiệp Cao Học

 • $175  Phí Tốt Nghiệp Tiến Sĩ Mục Vụ

 • $175  Phí Tốt Nghiệp Tiến Sĩ Triết Học

Điều Khoản và Điều Kiện

Nếu sinh viên ngừng quá trình ghi danh nhập học hoặc rút khỏi bất kỳ khóa học nào của chương trình thì khoản tiền đã đóng (học phí hoặc lệ phí) sẽ KHÔNG được hoàn trả.  Tuy nhiên, các ứng viên và sinh viên không bắt buộc phải trả tiền cho bất kỳ khóa học TƯƠNG LAI nào mà chưa tham dự.  Gửi tiền là một xác nhận rằng bạn đồng ý với các điều khoản này.

Các khoản thanh toán học phí và lệ phí của sinh viên sẽ không được khấu trừ thuế.

CHỌN SỐ TIỀN & TÙY CHỌN THẢ XUỐNG

Phí Thanh Toán

bottom of page