top of page

Thanh Toán Học Phí

VNUSA PROGRAM ONLY!

REAP-TXUT
Thanh Toán Học Phí

payment1.png

Thanh Toán Được Chấp Nhận Bao Gồm:

  • $100  Phí Ghi Danh Hằng Năm

  • $175  Khóa Học Năm 1, 2, 3​

  • $175  Khóa Học Cử Nhân

  • $200  Khóa Học Thạc Sĩ

  • $220 Khóa Học Tiến Sĩ Mục Vụ

  • $290  Khóa Học Tiến Sĩ Triết Học

* Bạn có thể thanh toán các khoản phí khác bằng cách truy cập trang Thanh Toán Phí tại globalreap.org/feesvn

Điều Khoản và Điều Kiện

Nếu sinh viên ngừng quá trình ghi danh nhập học hoặc rút khỏi bất kỳ khóa học nào của chương trình thì khoản tiền đã đóng (học phí hoặc lệ phí) sẽ KHÔNG được hoàn trả.  Tuy nhiên, các ứng viên và sinh viên không bắt buộc phải trả tiền cho bất kỳ khóa học TƯƠNG LAI nào mà chưa tham dự.  Gửi tiền là một xác nhận rằng bạn đồng ý với các điều khoản này.

Các khoản thanh toán học phí và lệ phí của sinh viên sẽ không được khấu trừ thuế.

CHỌN SỐ TIỀN & TÙY CHỌN THẢ XUỐNG

Thanh Toán Học Phí

bottom of page